Obecná ustanovení

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek Joomlaportal.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky Joomlaportal.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek Joomlaportal.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek Joomlaportal.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek Joomlaportal.cz které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek Joomlaportal.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

 1. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek Joomlaportal.cz
 3. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek Joomlaportal.cz
 4. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek Joomlaportal.cz

 

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 24. 10. 2018.